امید مهربانی

به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید تا مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من!

آبان 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست